2017-07-11

Sposób załatwiania spraw

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach lub upoważniony Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu - poniedziałek w godz. 7.30 - 16.00.


Komórką przyjmującą i koordynującą rozpoznawanie skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 jest Wydział Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.


W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach funkcjonuje Kancelaria ogólna, w której rejestrowana jest korespondencja adresowana do Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP lub komórek organizacyjnych KW PSP w Kielcach. Po zarejestrowaniu sprawy w książce kancelaryjnej KW PSP w Kielcach, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują naczelnicy wydziałów.


W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ lub inna komórka organizacyjna, sprawa przekazywana jest do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem zainteresowanego .


Pisma wychodzące podpisywane są przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępców zgodnie z właściwością wynikającą z regulaminu organizacyjnego KW PSP w Kielcach.